top of page

System integration, Software Development และ Tech consultant ต่างกันอย่างไร

Updated: Feb 23


The different in System integration Software Development and Tech consultant

System integration, Software Development และ Tech consultant ทั้ง 3 บริการเป็นการพัฒนาด้าน IT หรือ Technology มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกันจึงอาจจะทำให้เกิดความสับสน หากจะแยกให้ชัดเจนสามารถแยกได้ ดังนี้


System Integration SI

System Integration


System integration หรือการบูรณาการระบบ คือ กระบวนการในการนำระบบหลาย ๆ ระบบ โดยส่วนมากมักจะเป็นระบบย่อยหลาย ๆ ระบบย่อยมา รวมถึง component หลาย ๆ ตัวมาประกอบ หรือบูรณาการ (Integrate) เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นระบบใหม่ หรือโซลูชันที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร และลูกค้าได้


System integration ไม่ได้จำกัดเฉพาะในส่วนของระบบที่เป็นซอฟต์แวร์เท่านั้นยังสามารถบูรณาการรวมไปถึงฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกันกับซอฟต์แวร์


จุดมุ่งหมายของการทำ system integration คือการรวมระบบเดิมหลาย ๆ ระบบเพิ่อให้เกิดโซลูชันใหม่ที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของลูกค้า แทนการพัฒนาโซลูชันใหม่จากเริ่มต้น โดยโซลูชันใหม่ที่พัฒนาแล้วต้องสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น ไม่มีข้อผิดพลาด


system integration company

System integration company หรือบริษัทที่ให้บริการ System integration


บริษัทที่ให้บริการ System integration เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการรวมระบบจากหลาย ๆ ระบบ หลาย ๆ พาร์ทเนอร์ทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หลาย ๆ ราย เพื่อประกอบเป็นโซลูชันที่องค์กรที่มาจ้างต้องการ


โดยบริษัทต้องมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบทั้งในส่วนระบบย่อยที่นำมาบูรณาการ รวมถึงภาพรวมโซลูชันเพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่ถูกบูรณาการนั้นสามารถทำงานได้ตามที่ต้องเป็น นอกจากนั้นบริษัทยังต้องขึ้นทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์กับซอฟต์แวร์ที่นำมาบูรณาการเพื่อได้รับการอบรม และสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการ integrate ระบบเหล่านั้นจริง ๆ


นอกจากนั้นบริษัทที่ให้บริการ system integration ยังต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้า แนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับควาต้องการ (Requirement) วางแผนการพัฒนาหรือบูรณาการระบบ นอกจากนี้ยังอาจเสนอการฝึกอบรม และบริการสนับสนุน อาทิ การทดสอบ การดูแลรักษาต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถใช้และบำรุงรักษาระบบที่ถูกบูรณาการรวมเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การเลือกใช้งานบริษัท system integration นั้นเหมาะกับองค์กรที่ต้องการความรวดเร็วในการพัฒนาโซลูชัน และต้องการมั่นใจว่าระบบที่นำมาใช้งานแต่ละส่วนสามารถใช้งานได้จากเคสต่าง ๆ ที่เคยทำ


Software Development

Software Development


Software Development หรือบริษัทให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และ ioT เป็นต้น รวมถึงการให้การสนับสนุนและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนานั้นได้รับการดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา


Software Development company

ในบางครั้ง Software Development ยังรับบริการบูรณาการระบบ (System integration) การจัดการข้อมูล การวางโครงสร้างข้อมูลรวมถึงการประมวลผลแบบคลาวด์ ที่อยู่ในขอบเขตงานที่ได้รับอีกด้วย


Software Development ให้บริการพัฒนาแก่องค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น startup SMEs ไปจนกระทั่งองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นการพัฒนาที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถบูรณาการจากโซลูชันหรือระบบที่มีอยู่แล้วในท้องตลาด

ได้

Tech consultant

Tech consultant


Tech consultant หรือบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี คือ บริษัทที่ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรแก่องค์กรอื่นในด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ บริษัทเหล่านี้จะมีความสามารถในการแปรความต้องการขององค์กรมาเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรต้องพัฒนา หรือแนะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะสามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งได้


โดย Tech consultant แต่ละบริษัทนั้นอาจจะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิ เชี่ยวชาญด้านการทำ Digital transformation, ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ, ด้านการทดสอบระบบ เป็นต้น


Tech consultant company

นอกจากการให้คำปรึกษาแล้วบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี อาจจะมีแผนกพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software development) หรือ แผนกบูรณาการระบบ (system integration) เพื่อรับงานต่อจากการให้คำปรึกษา


โดยสรุปแล้ว

System integration จะมีความเชี่ยวชาญในการรวมหรือบูรณาการหลาย ๆ ระบบเข้าด้วยกันเป็นโซลูชันใหม่ Software developer จะมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการอันเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้า และ

Tech consultant จะมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา แนะนำเทคโนโลยีที่องค์กรควรจะมี รวมถึงเทคโนโลยีที่องค์กรต้องมีหากต้องการโซลูชันใด ๆ ในการตอบสนองลูกค้าบริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการ API (API integration) โดยได้รับการเลือกให้เป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของ MuleSoft เรามีนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบูรณาการ MuleSoft (MuleSoft Integration) ให้กับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมธนาคาร (FSI) รีเทล (Retail) และ สุขภาพ (Health) รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนพัฒนา API ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งสามารถใช้งานตามความต้องการขององค์กร

สามารถรับคำปรึกษาในการบูรณาการ MuleSoft หรือ สร้างโซลูชันเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ที่

☎️: 02-693-1989

✉️: Sales@extend-it-resource.com


33 views0 comments

Comentarios


bottom of page