top of page

โอกาสและความท้าทายในการทำ Digital transformation

Updated: Feb 23


โอกาสและความท้าทายในการทำ Digital transformation

ความคาดหวังของลูกค้าต่อองค์กร

ในปัจจุบันลูกค้าเดิมมีโอกาสกว่า 52% ในการเปลี่ยนไปซื้อสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง เหตุผลหลักคือแบรนด์ไม่ได้ปรับการนำเสนอ (personalize) ให้ตรงกับความต้องการของตน แม้ว่าหลายองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการปรับแต่งการนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า แต่ด้วยระบบการทำงานในส่วนงานต่าง ๆ ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะปรับระบบทั้งหมดได้


การปรับให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน (Personalization) เพิ่มโอกาสการซื้อซ้ำ และสร้างความภักดีต่อแบรนด์

ปัญหาของระบบในองค์กร

ปัญหาของระบบในองค์กร

ระบบสำหรับใช้งานในองค์กรส่วนมากนั้นถูกพัฒนาขึ้นเป็นส่วน ๆ สำหรับใช้งานในแต่ละส่วนงาน หรือแต่ละแผนก ทำให้ข้อมูลขององค์กรมีการจัดเก็บในรูปแบบที่หลากหลาย เวลานำมาใช้งานต้องใช้เวลาในการ ขออนุญาตเข้าถึงข้อมูล ทำข้อมูลให้สมบูรณ์ (Cleaning data) การนำข้อมูลมาจัดเรียง นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และการนำเสนอการวิเคราะห์ในรูปแบบแผนภาพ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้มีเครื่องมือมากมายที่สามารถปรับให้เป็นอัตโนมัติสิ่งจำเป็นในการเปลี่ยนระบบในองค์กร

สิ่งจำเป็นในการเปลี่ยนระบบในองค์กร

เวลา ความถูกต้อง และความปลอดภัย ถือเป็นปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงเมื่อทำการเปลี่ยนระบบต่าง ๆ ในองค์กร แต่สิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้คือการเปลี่ยนความคิด (Mind set) ของคนในองค์กร ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับนวัตกรรมใหม่

1. การยอมรับนวัตกรรมใหม่

นวัตกรรมใหม่ขององค์กรสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากฝ่ายพัฒนาในองค์กรเอง หรือสามารถนำนวัตกรรมพร้อมใช้ (Solution) มาประยุกต์เข้ากับความต้องการในองค์กร

การยอมรับนวัตกรรมใหม่จะช่วยเปิดโอกาสองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) จึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดเป็นนโยบายจากฝ่ายบริหารมาบังคับใช้ พร้อมทั้งเตรียมบุคลากร และทรัพยากรที่จำเป็นในการนำนวัตกรรมเหล่านั้นเข้ามาบูรณาการการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในองค์กร

2. การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในองค์กร

เมื่อมีการนำนวัตกรรมใหม่ หรือระบบใหม่เข้ามาใช้งาน อาจเกิดการปรับขั้นตอนการทำงานในหลาย ๆ การวางแผนการดำเนินงานใหม่จากหัวหน้างาน และการจัดเทรนนิ่ง (Training) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรแต่ละแผนกเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น


ช่องว่างความต้องการกับจำนวนบุคลากร

3. ช่องว่างความต้องการกับจำนวนบุคลากร

การเปลี่ยนระบบในองค์กรย่อมมีความต้องการ (Requirement) แต่จำนวนบุคลากร IT มักจะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการเหล่านั้น องค์กรจึงควรพิจารณาความเร่งด่วนงานความต้องการ หรือเพิ่มบุคลากรด้าน IT เพิ่ม

ปรึกษาการปรับระบบองค์กร การทำ Digital Transformation และหา IT outsource ได้ที่

☎️: 02-693-1989

326 views0 comments

Comments


bottom of page