top of page

ความสำคัญและความท้าทายในการทำ Data Management ขององค์กรในยุคปัจจุบัน


Data Management คืออะไร

Data Management คืออะไร


Data Management คือ การจัดการข้อมูลเป็นวิธีปฏิบัติในการรวบรวม จัดระเบียบ ปกป้อง และจัดเก็บข้อมูลขององค์กรเพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ มีการสร้างและใช้ข้อมูลในปริมาณมากต่อวัน ดังนั้นการหาโซลูชันการจัดการข้อมูล (Data management solotion) จึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Software Data Management ช่วยการจัดการข้อมูลได้อย่างไร

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลในปัจจุบันมีมากมาย การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ต้องมั่นใจว่ามีฟีเจอร์มีเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร หรือสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือจากบริษัทใหญ่ ๆ ของโลก ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรใหญ่แล้วว่าเหมาะสมกับการใช้งาน และคุ้มค่าในการลงทุน

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลที่ดีนั้นทำให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมีความครบถ้วน ถูกต้องตามการตั้งค่า สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ที่สำคัญต้องเป็นการเก็บข้อมูลรวมศูนย์และเป็นข้อมูลแบบ Realtime ที่สามารถนำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที


ตัวซอฟต์แวร์ช่วยได้ทุกอย่างตั้งแต่การเตรียมข้อมูลไปจนถึงการจัดทำรายการ การค้นหา และการกำกับดูแล ทำให้ผู้คนสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการสำหรับการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว


ความสำคัญของการทำ Data Management

ความสำคัญของการทำ Data Management

การจัดการข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของคุณ และช่วยในการปรับปรุงผลกำไร พนักงานและบุคลากรในองค์กรสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ ประโยชน์ของการทำ Data Managemrnt เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีดังนี้

ทัศนวิสัย (Visibility)

คนในองค์กรสามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ การเปิดเผยข้อมูลช่วยให้บริษัทมีระเบียบและทำงานอย่างมีประสิทธิผลและช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยกำหนดกระบวนการและนโยบายสำหรับการใช้งานและสร้างความไว้วางใจในข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจทั่วทั้งองค์กรของคุณ ด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและทันสมัย บริษัทต่างๆ สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความปลอดภัย (Security)

ช่วยปกป้ององค์กรและพนักงาน จากการสูญหายของข้อมูล การโจรกรรม และการละเมิดสิทธิ์ ด้วยเครื่องมือตรวจสอบยืนยันตัวตนและเข้ารหัส การรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลสำคัญของบริษัทได้รับการสำรองและเรียกคืนได้หากแหล่งข้อมูลหลักไม่พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ การรักษาความปลอดภัยจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ หากข้อมูลของคุณมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความสามารถในการปรับขนาด (Scalability)

ช่วยให้องค์กรปรับขนาดข้อมูลและโอกาสในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการที่ทำซ้ำได้เพื่อให้ข้อมูลและข้อมูลเมตาเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เมื่อกระบวนการทำซ้ำได้ง่าย องค์กรของคุณสามารถหลีกเลี่ยงต้นทุนที่ไม่จำเป็นของการทำซ้ำได้ เช่น พนักงานทำการวิจัยเรื่องเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือเรียกใช้การสืบค้นที่มีค่าใช้จ่ายสูงซ้ำโดยไม่จำเป็น


กล่าวโดยสรุป คือ Data Management เป็นการจัดการข้อมูล เพื่อสามารถนำข้อมูลมาเก็บรักษา ใช้งาน และป้องกัน ทำให้พนักงานในองค์กรสามารถมีข้อมูลแบบเดียวกัน (สามารถเห็นได้เท่าที่มีสิทธิในการเข้าถึง) มั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลที่อัพเดท ปลอยภัย และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างหลากหลาย


ความท้าทายในการทำ Data Management

ความท้าทายในการทำ Data Management

การทำ Data Management นั้นเป็นกระบวนการที่ท้าทายและมีความซับซ้อนเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดการข้อมูล ดังนี้:


1.ปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น

ข้อมูลในปัจจุบันมีปริมาณที่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดการและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นภาระที่หนักและต้องใช้ทรัพยากรความสามารถในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลให้เกิดความเป็นระบบ


2. ความหลากหลายของแหล่งข้อมูล

ข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีรูปแบบและโครงสร้างที่แตกต่างกัน การรวมข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันเป็นงานที่ท้าทาย


3. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนอาจส่งผลต่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ข้อมูล การคัดกรองและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นความท้าทายใน Data Management


4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลที่มีความสำคัญสูงต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม การป้องกันการบุกรุกและการสูญเสียข้อมูลเป็นเรื่องที่ท้าทายใน Data Management


5. การตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ

การจัดการข้อมูลต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจต้องปรับปรุงกระบวนการและระบบในองค์กรเพื่อเป็นไปตามกฎหมายเหล่านี้


6. การบริหารจัดการเรื่องส่วนตัวและความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และลูกค้าทำให้ต้องมีการจัดการเรื่องความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติตามหลักการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นความท้าทายสำคัญ


7. การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ทันสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดความยากลำบากในการทำ Data Management ถ้าองค์กรไม่สามารถปรับตัวและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ทันเวลา


8. ความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูล

การนำเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ไม่เข้าใจหรือใช้ข้อมูลได้ไม่ถูกต้อง การใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลเป็นที่ท้าทายใน Data Management


สรุปคือ การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสำเร็จในองค์กร ดังนั้นจำเป็นต้องจัดการกับท้าทายเหล่านี้อย่างเหมาะสม และใช้เทคโนโลยีและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อสร้าง Data Management ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการตัดสินใจและการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หากองค์กรคุณกำลังต้องการวางแผนการจัดการข้อมูล ที่ Extend IT Resource (X10) เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบ Data management พร้อมกับ Software Solution ที่เกี่ยงข้องกับการจัดการข้อมูล โดยทีมงานมีประสบการณ์ในการวางแผนจัดการข้อมูลให้องค์กรชั้นนำ และหน่วยงานรัฐหลากหลายหน่วยงาน


ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก X10 สามารถหา Solution ที่เหมาะกับองค์กรของคุณได้ ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับ Data management หรือการวางแผนจัดการข้อมูลได้ที่

: 02-693-1989

: Sales@extend-it-resource.com38 views0 comments

留言


bottom of page