top of page

Rayong Smart City งานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม


บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด (X10) เข้าร่วมงาน Rayong Smart City ภายใต้คอนเซ็ปต์ Rayong Smart City For All


Rayong Smart City


งาน Rayong Smart City หรือ ระยองเมืองอัจฉริยะ ณ จังหวัดระยอง ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด


งานนี้เป็นงานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ้งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับท้องถิ่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ Rayong Smart City For All (ระยองเมืองอัจฉริยะเพื่อทุกคน)


ภายในงานแบ่งเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้

 1. ปาฐกถาพิเศษโดยผู้บริหารเมือง

 2. การบรรยายพิเศษจากผู้แทนหน่วยงานราชการ นักวิชาการ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ

 3. Smart city showcase

 4. แนะนำการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

 5. Smart city Workshops

จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ซึ่งขานรับกับกระแสเทคโนโลยีของโลก โดยเป้าหมายที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้สามารถเติบโตและก้าวไปแข่งขันกับนานาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน


Solutions & Technology for Smart City

โดย Solutions & Technology Smart City ได้แบ่งออกเป็นหมวดย่อย ๆ ดังนี้

1. Smart Living & Safety

 • เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีสุขภาวะที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

 • เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรม ลดการเข้ารักษาโรงพยาบาลของคนในพื้นที่

2. Smart People

เป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของประชาชนมุ้งเน้นการพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และความสามารถมาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงธุรกิจและการดำเนินชีวิต


3. Smart Energy

 • เป็นเมืองที่มุ้งเน้นการบริการจัดการพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง

 • เป็นเมืองที่ใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ หรือหารือพลังงานเข้ามาทดแทน

4. Smart Environment

 • เป็นเมืองที่มุ้งเน้นปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการและติดตามเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมอย่างเป็นระบ

 • เป็นเมืองที่ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเปิด (Open data) สำหรับเก็บข้อมูล

 • เป็นเมืองที่สามารถจัดการตรวจวัดอากาศครบถ้วนครอบคลุมทุกพื้นที่ สารอันตรายและความถี่ของข้อมูล ออกแบบและพัฒนาระบบรายงานสถานะของคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์

 • เป็นเมืองที่ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS สำหรับรายงานผลและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ สำหรับประชาชน

 • เป็นเมืองสีเขียว ที่มีบริการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถลดค่า Carbon Emission (การปล่อยค่าก๊าซเรือนกระจก)

5. Smart Mobility

 • เป็นเมืองที่มุ้งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง

 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 • การบริหารการจราจร เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. Smart Economy

 • เป็นเมืองที่มุ้งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ

 • ต้องมีแพลทฟอร์มธุรกิจเป็นของตนเอง เพื่อสร้างอาชีพ และความยั่งยืนทางธุรกิจ

 • มีการพัฒนาซอร์ฟแวร์แบ่งออกเป็นส่วน ๆ Mini-Super สร้างแพลทฟอร์มของบริษัทจากแอพตัวเล็ก ๆ หลายตัว

 • การออกแบบพัฒนาซอร์ฟแวร์แบบเลโก้ (LEGO) ถอดและประกอบใหม่ได้จากชิ้นส่วนสำเร็จรูป ทุกโมดูล พร้อมที่จะเชื่อมต่อกันทั้งภายในและภายนอก การเอาแต่ละชื้นมาต่อกัน คือ Super App

 • การประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ

 • นำระบบหรือบริการที่เอื้อต่อการทำธุรกิจส่งเสริมให้รายได้ต่อหัวประขากรต่อปีเฉลี่ยมากขึ้น

7. Smart Governance

 • เป็นเมืองที่มุ้งเน้นพัฒนาระบบเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวก มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

 • เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

 • การเข้ามาใช้บริการของประชาชน

8. Internet of Things

 • การนำเทคโนโลยี Internet of things เข้ามาประยุกต์ใช้กับเมือง เพื่อให้เกิดการรับส่งรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ของเมื่อเพื่อมาทำการวิเคราะห์ หรือประมวลผลแบบอัตโนมัติ และนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีให้ใช้งานอย่างคุ้มค่า

9. City Data Platform

แพลทฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Plarform) และการรักษาความปลอดภัยมี 3 องค์ประกอบ

 1. Data Catalog

 2. Data Exchange

 3. Govermance

10. Smart Factory

 • Micro Automation Robotics Service

 • มดงานเพื่อคนตัวเล็ก ๆ ที่นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบ อัตโนมัติและหุ่นยนต์ มาใช้ประโยชน์กับคนในพื้นที่

 • ศูนย์รวมสิทธิประโยชน์ภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานเอกชน เครือข่ายด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

 • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMES ผู้บริการหรือผู้ที่สนใจ ปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือโรงงานสู้ดิจิทัลและคลังสินค้าอัจฉริยะ 4.0

 • มีแผนอบรมบุคลากรได้ฟรี หากมีการวางแผนดี มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน

 • อีกทั้งเหมาะกับอุตสาหกรรมการบริการโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร

Smart City solution by X10

ทาง บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด (X10) ได้นำเสนอเกี่ยวกับ Platform ที่สามาร

ถรวบรวมความต้องการทุกอย่างไว้ได้ เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง Platform แบ่งเป็น 3 มุมมอง ได้แก่

ภาครัฐ ภาคเอกชน(บริษัท) ภาคประชาชน

 • ภาครัฐ สามารถมองเห็นภาพโดยรวมของเมืองระยอง

 • ภาคเอกชน จะเพิ่มโอกาสในการมองเห็นธุรกิจของตัวเอง

 • ประชาชน จะมีการใช้งานสะดวกเพิ่มขึ้น

IT outsource solution

นอกจากนั้นบริการด้าน IT Outsource ของ X10 ช่วยให้ผู้บริหารธุรกิจสามารถควบคุมกลยุทธ์ด้าน IT ได้ ในขณะที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลงและความเสี่ยง โดยไม่กระทบต่อการส่งมอบบริการให้กับผู้ใช้ปลายทางและลูกค้าของพวกเขา ด้วยโมเดลบริการที่มีการจัดการของ X10 เรารับผิดชอบในการส่งมอบการดำเนินงาน โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการกำกับดูแลด้าน IT ในฐานะผู้ให้บริการด้าน IT ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ X10 จัดการการดำเนินงานอย่างจริงจัง โดยเน้นที่คุณภาพและความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ในขณะที่เสนอราคาที่แข่งขันได้


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (Digital transformation) ได้ที่

☎️: 02-693-1989

✉️: Sales@extend-it-resource.com152 views0 comments

Comments


bottom of page