Rayong Smart City งานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม


บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด (X10) เข้าร่วมงาน Rayong Smart City ภายใต้คอนเซ็ปต์ Rayong Smart City For All


Rayong Smart City


งาน Rayong Smart City หรือ ระยองเมืองอัจฉริยะ ณ จังหวัดระยอง ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด


งานนี้เป็นงานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ้งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับท้องถิ่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ Rayong Smart City For All (ระยองเมืองอัจฉริยะเพื่อทุกคน)


ภายในงานแบ่งเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้

 1. ปาฐกถาพิเศษโดยผู้บริหารเมือง

 2. การบรรยายพิเศษจากผู้แทนหน่วยงานราชการ นักวิชาการ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ

 3. Smart city showcase

 4. แนะนำการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

 5. Smart city Workshops

จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ซึ่งขานรับกับกระแสเทคโนโลยีของโลก โดยเป้าหมายที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้สามารถเติบโตและก้าวไปแข่งขันกับนานาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน


Solutions & Technology for Smart City

โดย Solutions & Technology Smart City ได้แบ่งออกเป็นหมวดย่อย ๆ ดังนี้

1. Smart Living & Safety

 • เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีสุขภาวะที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

 • เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรม ลดการเข้ารักษาโรงพยาบาลของคนในพื้นที่

2. Smart People

เป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของประชาชนมุ้งเน้นการพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และความสามารถมาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงธุรกิจและการดำเนินชีวิต


3. Smart Energy

 • เป็นเมืองที่มุ้งเน้นการบริการจัดการพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง

 • เป็นเมืองที่ใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ หรือหารือพลังงานเข้ามาทดแทน

4. Smart Environment

 • เป็นเมืองที่มุ้งเน้นปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการและติดตามเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมอย่างเป็นระบ

 • เป็นเมืองที่ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเปิด (Open data) สำหรับเก็บข้อมูล

 • เป็นเมืองที่สามารถจัดการตรวจวัดอากาศครบถ้วนครอบคลุมทุกพื้นที่ สารอันตรายและความถี่ของข้อมูล ออกแบบและพัฒนาระบบรายงานสถานะของคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์

 • เป็นเมืองที่ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS สำหรับรายงานผลและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ สำหรับประชาชน

 • เป็นเมืองสีเขียว ที่มีบริการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถลดค่า Carbon Emission (การปล่อยค่าก๊าซเรือนกระจก)

5. Smart Mobility

 • เป็นเมืองที่มุ้งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง

 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 • การบริหารการจราจร เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. Smart Economy

 • เป็นเมืองที่มุ้งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ

 • ต้องมีแพลทฟอร์มธุรกิจเป็นของตนเอง เพื่อสร้างอาชีพ และความยั่งยืนทางธุรกิจ

 • มีการพัฒนาซอร์ฟแวร์แบ่งออกเป็นส่วน ๆ Mini-Super สร้างแพลทฟอร์มของบริษัทจากแอพตัวเล็ก ๆ หลายตัว

 • การออกแบบพัฒนาซอร์ฟแวร์แบบเลโก้ (LEGO) ถอดและประกอบใหม่ได้จากชิ้นส่วนสำเร็จรูป ทุกโมดูล พร้อมที่จะเชื่อมต่อกันทั้งภายในและภายนอก การเอาแต่ละชื้นมาต่อกัน คือ Super App

 • การประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ

 • นำระบบหรือบริการที่เอื้อต่อการทำธุรกิจส่งเสริมให้รายได้ต่อหัวประขากรต่อปีเฉลี่ยมากขึ้น

7. Smart Governance

 • เป็นเมืองที่มุ้งเน้นพัฒนาระบบเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวก มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

 • เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

 • การเข้ามาใช้บริการของประชาชน

8. Internet of Things

 • การนำเทคโนโลยี Internet of things เข้ามาประยุกต์ใช้กับเมือง เพื่อให้เกิดการรับส่งรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ของเมื่อเพื่อมาทำการวิเคราะห์ หรือประมวลผลแบบอัตโนมัติ และนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีให้ใช้งานอย่างคุ้มค่า

9. City Data Platform

แพลทฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Plarform) และการรักษาความปลอดภัยมี 3 องค์ประกอบ

 1. Data Catalog

 2. Data Exchange

 3. Govermance

10. Smart Factory

 • Micro Automation Robotics Service

 • มดงานเพื่อคนตัวเล็ก ๆ ที่นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบ อัตโนมัติและหุ่นยนต์ มาใช้ประโยชน์กับคนในพื้นที่

 • ศูนย์รวมสิทธิประโยชน์ภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานเอกชน เครือข่ายด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

 • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMES ผู้บริการหรือผู้ที่สนใจ ปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือโรงงานสู้ดิจิทัลและคลังสินค้าอัจฉริยะ 4.0

 • มีแผนอบรมบุคลากรได้ฟรี หากมีการวางแผนดี มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน

 • อีกทั้งเหมาะกับอุตสาหกรรมการบริการโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร

Smart City solution by X10

ทาง บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด (X10) ได้นำเสนอเกี่ยวกับ Platform ที่สามาร

ถรวบรวมความต้องการทุกอย่างไว้ได้ เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง Platform แบ่งเป็น 3 มุมมอง ได้แก่

ภาครัฐ ภาคเอกชน(บริษัท) ภาคประชาชน

 • ภาครัฐ สามารถมองเห็นภาพโดยรวมของเมืองระยอง

 • ภาคเอกชน จะเพิ่มโอกาสในการมองเห็นธุรกิจของตัวเอง

 • ประชาชน จะมีการใช้งานสะดวกเพิ่มขึ้น

IT outsource solution

นอกจากนั้นบริการด้าน IT Outsource ของ X10 ช่วยให้ผู้บริหารธุรกิจสามารถควบคุมกลยุทธ์ด้าน IT ได้ ในขณะที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลงและความเสี่ยง โดยไม่กระทบต่อการส่งมอบบริการให้กับผู้ใช้ปลายทางและลูกค้าของพวกเขา ด้วยโมเดลบริการที่มีการจัดการของ X10 เรารับผิดชอบในการส่งมอบการดำเนินงาน โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการกำกับดูแลด้าน IT ในฐานะผู้ให้บริการด้าน IT ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ X10 จัดการการดำเนินงานอย่างจริงจัง โดยเน้นที่คุณภาพและความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ในขณะที่เสนอราคาที่แข่งขันได้


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (Digital transformation) ได้ที่

☎️: 02-693-1989

✉️: Sales@extend-it-resource.com28 views0 comments