top of page

HubSpot กลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าได้อย่างไร
การประกอบธุรกิจในปัจจุบันนั้น ได้ถูกพัฒนาขึ้นมากจากอดีต เนื่องด้วยการเติบโตของธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะช่วยเข้ามาจัดการธุรกิจ รวมถึงการรักษาฐานข้อมูลของลูกค้าไว้นั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน


ปัจจุบันมีระบบ Customer Relationship Management หรือ CRM คือ กลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าแบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยบริษัทจัดการกระบวนการต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เนื่องจากปริมาณคู่แข่งในปัจจุบันมีจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่จำนวนของลูกค้ายังคงเท่าเดิม การบริหารลูกค้าแบบ CRM จึงมีโอกาสที่ทำให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และโอกาสที่จะทำกำไรในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง


บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดหาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนทางด้าน CRM มาช่วยในการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าครบรูปแบบ HubSpot จึงเป็นทางเลือกที่ในหลายบริษัทนำมาใช้งาน HubSpot คือ Software ที่ใช้ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า หรือ Partner ของบริษัทโดยออกแบบให้สามารถจัดการระบวนการต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ


ดังนั้น HubSpot จึงเหมาะกับธุรกิจที่จะต้องการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า อาทิ


1. ธุรกิจที่เป็นประเภท B2B (Business to Business) คือ การทำการค้าระหว่างธุรกิจทำกับธุรกิจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ เช่น การนำเข้าวัตถุดิบต่างๆ การบริการ


2. ธุรกิจที่เป็นประเภท B2C (Business to Customer) คือ การทำการค้าระหว่างธุรกิจทำกับลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลงจากการทำการตลาดออฟไลน์มาเป็นการตลาดออนไลน์ เช่น การซื้อเสื้อผ้าผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ


HubSpot CRM เป็นศูนย์กลางการเก็บข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า การจัดการดีลโดยสามารถสร้าง Pipeline การจัดการขั้นตอนการดำเนินงานเป็นลำดับขั้น และ การบันทึกกิจกรรมที่เคยร่วมปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ นอกเหนือการจัดการ HubSpot สามารถครอบคลุมถึงการทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงเป้าหมายความต้องการของลูกค้าได้มาก อาทิเช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่าน Email หรือ Social Media การสร้าง Website, Landing Page และสามารถสร้างโฆษณา Facebook ผ่านทาง HubSpot ได้8 views0 comments

Comments


bottom of page