top of page

สัมมนาความสำคัญของ Tech ในยุค Digital Transformation ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยอักษรบางละมุง


บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด ได้รับเชิญจากวิทยาลัยอักษรบางละมุง ในการให้ความรู้นักศึกษา ปวส และ ปวช ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวิทยากรจากทาง บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด 2 ท่าน คือ คุณพลวัฒนะ ชัยภักดี ตำแหน่ง Technical Leader & Solution Architect และ คุณแทนไท ธนกนก ตำแหน่ง Team Leader & Solution Architect


เริ่มสัมมนาด้วยการแนะนำประวัติความเป็นมาของบริษัทของ บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่สายอาชีพ จากนั้นเข้าสู่เนื้อหาช่วงแรกซึ่งบรรยายโดย คุณพลวัฒนะ ชัยภักดี


ด้วยเรื่องการสร้าง Passion ในตัวเอง และการแนะนำความหมายของ Soft Skills เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานหรือการทำงานตามบริษัทต่าง ๆ อย่างในยุคปัจจุบัน Soft Skills จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากSoft Skills แบ่งได้ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. Critical Thinking

คือ ความตั้งใจหรือความพยายามที่จะคิดและตัดสินใจในสิ่งต่างๆ โดยอาศัยเหตุผล หลักฐาน หรือข้อสนับสนุน โดยไม่ใช้อารมณ์ ความเชื่อดั้งเดิม ประสบการณ์ และอคติ ในการคิดและการตัดสินใจนั้น เพื่อที่สุดท้ายจะทำให้คำตอบ หรือสิ่งที่เราตัดสินใจ องค์ประกอบของ Critical Thinking ได้แก่

 • การทำความเข้าใจ (Understanding)

 • การวิเคราะห์ (Analysis)

 • การอนุมาน (Inference)

2. Design Thinking

คือ ระบวนการคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดบนพื้นฐานของการพิจารณาตามความต้องการของมนุษย์เป็นหลัก เพื่อให้เกิดการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการอยู่ 5 ขั้นตอน ได้แก่

 • การค้นหา (Discovery)

 • การตีความ (Interpretation)

 • การระดมความคิด เพื่อการแก้ไขปัญหา (Ideation)

 • สร้างต้นแบบ และทดลอง (Experimentation)

 • การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน (Evolution)

3. Solving Problem

คือ ทักษะที่จะทำให้เราระบุแหล่งที่มาของปัญหา

และช่วยให้เราคัดสรรวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทักษะการแก้ไขปัญหานี้เป็นร่างรวมของทักษะและความรู้อื่น ๆ อีกมากมาย การที่เราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีทักษะย่อยอื่น ๆ เข้ามาเติมเต็ม


ช่วงต่อมาคุณแทนไท ธนกนก ได้บรรยายถึงความสำคัญของ Technology ในรูปแบบ Hard Skills ไม่จบสาย IT ก็สามารถทำงานด้าน IT ได้ หากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ


ในด้านของธุรกิจ IT ในแต่ละตำแหน่งมีความน่าสนใจอย่างไร ตำแหน่งต่าง ๆ ในสาย Technology ได้แก่

 • BA (Business Analyst)

 • SA (System Analyst)

 • UI/UX Designer

 • Software Engineer, PG (Programmer)

 • Tester

 • DevOps

ช่วงสุดท้ายเป็นการบรรยายการประยุกต์ใช้งาน Technology​ กับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)​และ การรักษาความปลอดภัยของระบบ Security

PDPA

ความสำคัญของ PDPA คือการทำให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บไปแล้ว หรือกำลังจะถูกจัดเก็บมากขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวให้แก่เจ้าของข้อมูล โดยมีสิทธิที่สำคัญคือ สิทธิการรับทราบและยิมยอมการเก็บข้อมูลส่วนตัว และสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว คัดค้านและเพิกถอนการเก็บและนำข้อมูลไปใช้ และสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนตัว

Security

ในส่วนของ Security ยกตัวอย่าง 2 หัวข้อ ได้แก่ OWASP และ MFA (Multi Factor Authen)


OWASP คือ มาตราฐานความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน โดยทำการจัดอันดับช่องโหว่ที่มีความรุนแรง และพบเจอบ่อยในเว็บแอปพลิเคชัน 10 อันดับขึ้นมา ซึ่ง OWASP นั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั่วโลก ได้รับการยึดถือเป็นมาตรฐานการตรวจสอบช่องโหว่เว็บแอปพลิเคชัน


MFA เป็นการใช้ปัจจัยหลาย ๆ อย่างในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล เพื่ออนุญาตเข้าใช้งานซอฟต์แวร์, ระบบ หรือข้อมูลต่าง ๆ โดยทั่วไประบบ MFA จะเป็นการใช้เครื่องมือตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง


ในยุค Digital Transformation งานที่เกี่ยวข้องกับ Tech มีอยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเข้าไปทำงานในสายอาชีพ หรือในกลุ่มอุตสาหกรรมใด ต่างมีความต้องการใช้งาน Tech หรือ IT ไม่มากก็น้อย การเติบโตในสายอาชีพนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์


ทางบริษัทเปิดรับนักศึกษาฝึกงานที่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมหรือภาษาพื้นฐาน Java, .NET, Python, Node JS, Vue ทั้งในกรุงเทพฯ และแหลมฉบัง น้องที่สนใจสามารถส่ง Resume พร้อมผลงานเข้ามาได้ที่

✉️: Team_recruitment@extend-it-resouce.com
109 views0 comments

Comments


bottom of page